Spletna trgovina Sladko.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje poslovanja.

Fotografije izdelkov v večini primerov prikazujejo dejanski videz izdelka.

Pridržujemo si pravico do napak v besedilih oz. tekstovnih napak.

Spletna trgovina Sladko.si se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot) zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Podatki, ki nam jih boste posredovali, bodo uporabljeni zgolj za komunikacijo z vami: za pošiljanje gradiva o novostih, akcijah in ugodnostih, pošiljanje računov in drugih obvestil.

Podjetje za potrebe poslovanja spletne trgovine zbira naslednje podatke uporabnikov:

Ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov za pošiljanje naročenega blaga, naslov elektronske pošte (uporabniško ime),ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji ali pri nakupu v spletni trgovini. Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Informacije in vsebina strani www.sladko.si je namenjena izključno informiranju uporabnikov in niso nadomestilo za strokovno svetovanje ali zdravljenje strokovno usposobljenih in pooblaščenih zdravnikov z licenco. Vsebina na tej spletni strani niso nadomestilo za strokovno zdravniško pomoč, ne more nadomestiti diagnoze ali zdravljenja.

V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem vedno poiščite še nasvet svojega družinskega zdravnika ali druge usposobljene osebe.

Vsebina na sladko.si
Brez pisnega dovoljenja Sladko.si je prepovedano reproduciranje, predelava ali druga uporaba celotnih vsebin ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, razen v določenih pogojih

  • če pred tem pridobite dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,
  • če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
  • če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
  • če je na dokumentu naveden avtor ter povezava na izvorno spletno stran,
  • če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGRER NA FACEBOOK PROFILIH

1. člen SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Organizator nagradnih iger na Facebook straneh (v nadaljevanju: Facebook profil) : https://www.facebook.com/SugarSweet.natural.noncaloric.sweetener https://www.facebook.com/cavaliersteviachocolate
https://www.facebook.com/sunstevia.naturalsteviasweetenerje
je Pozitivna sprememba d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra potekajo v terminu določenem v objavi ali komentarjih, ki se nanašajo na nagradno igro, ki se izvaja.Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v okvirju nagradne igre, prejme organizator nagradne igre in jih lahko uporablja v svoje marketinške namene.
(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.
(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

2. člen POGOJI SODELOVANJA
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki so pridruženi posameznemu Profilu oz. tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače., razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Pozitivna sprememba d.o.o. ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:strošek dostopa do interneta;strošek prenosa podatkov z interneta.
(5) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3. člen POTEK NAGRADNE IGRE
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

4. člen PRAVILA NAGRADNE IGRE
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

5. člen NAGRADE
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

6. člen ŽREBANJE NAGRAD
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi predstavnik/i organizatorja in/ali predstavnik/i so-organizatorja in/ali organizator.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre.
(3) Žrebanje nagrad poteka preko programskih aplikacij.

7. člen OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko obveščanja na Facebook profilu, ali zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.
(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen PREVZEM NAGRAD
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.
(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(3) Organizator s e-pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Šenčurski pot 29, Šenčur ali prostorih poslovnih partnerjev organizatorja. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno)  nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja ali prostorih poslovnih partnerjev organizatorja . Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

9. člen VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
(1) Organizator Pozitivna sprememba d.o.o.. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.
(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

10. člen KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@sladko.si

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@sladko.si
Kranj, 12. 3. 2017
Pozitivna sprememba d.0.0